Câu hỏi mục 1 trang 15, 16 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Năm người chung nhau làm kinh doanh...,Tính:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Phép cộng hai phân số

HĐ 1

Năm người chung nhau làm kinh doanh, mỗi người đóng góp như nhau. Tháng đầu họ lỗ 2 triệu đồng, tháng thứ hai họ lãi 3 triệu đồng.

a) Em hãy dùng phân số chỉ số tiền thu được của mỗi người trong tháng đầu và tháng thứ hai.

b) Gọi 3 là số chỉ số tiền thu được triệu đồng) của mỗi người trong tháng đầu, và ở là số chỉ số tiền thu được triệu đồng của mỗi người trong tháng thứ hai, thì số tiền thu được của mỗi người trong hai tháng được biểu thị bằng phép toán nào?

Phương pháp giải:

Số tiền lỗ được biểu thị bằng số nguyên âm.

Số tiền lãi được biểu thị bằng số nguyên dương.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng đầu mỗi người thu được: \(\frac{{ - 2}}{5}\), tháng thứ hai thu được \(\frac{3}{5}\)

b) Số tiền thu được của mỗi người trong hai toán được biểu thị: \(\frac{{ - 2}}{5} + \frac{3}{5}\).

TH 1

Tính: a) \(\frac{4}{{ - 3}} + \frac{{ - 22}}{5}\)

        b) \(\frac{{ - 5}}{{ - 6}} + \frac{7}{{ - 8}}\).

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số có mẫu khác nhau, ta quy đồng mẫu số của chúng, sau đó cộng hai phân số có cùng mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\begin{array}{l}\frac{4}{{ - 3}} + \frac{{ - 22}}{5} = \frac{{4.5}}{{ - 3.5}} + \frac{{ - 22.( - 3)}}{{5.( - 3)}}\\ = \frac{{20}}{{ - 15}} + \frac{{66}}{{ - 15}} = \frac{{86}}{{ - 15}} = \frac{{ - 86}}{{ - 15}}\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 5}}{{ - 6}} + \frac{7}{{ - 8}} = \frac{{ - 5.4}}{{ - 6.4}} + \frac{{7.3}}{{ - 8.3}}\\ = \frac{{ - 20}}{{ - 24}} + \frac{{21}}{{ - 24}} = \frac{1}{{ - 24}} = \frac{{ - 1}}{{24}}\end{array}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài