Câu 7 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
2.6 trên 27 phiếu

Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trước.

Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trước

Lời giải : 

program Tinh_tong;

var     N,i:integer;

          S:longint;

begin

          write('Nhap so N = ');

          readln(N);

          S:= 0;

          for i:= 1 to N do                   

          if (i mod 3 = 0) then                

                begin

 

                   S:= S+i;

               end;

          writeln('Tong cua', N, 'so tư nhien dau tien S = ', S);

          readln;

end.

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan