Câu 7 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
2.6 trên 27 phiếu

Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trước.

Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trước

Lời giải : 

program Tinh_tong;

var     N,i:integer;

          S:longint;

begin

          write('Nhap so N = ');

          readln(N);

          S:= 0;

          for i:= 1 to N do                   

          if (i mod 3 = 0) then                

                begin

 

                   S:= S+i;

               end;

          writeln('Tong cua', N, 'so tư nhien dau tien S = ', S);

          readln;

end.

Các bài liên quan: - Bài 7: Câu lệnh lặp

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.