Câu 6 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1.

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1.

Lời giải : 

uses crt;

var x:array[1..100] of real;

n,i:byte;

dlc,xtb:real;

BEGIN

clrscr;

write('Nhap so ho gia dinh= ');readln(n);

xtb:=0;

for i:=1 to n do

begin

write('Muc thu nhap cua ho gia dinh thu ',i,'= ');

readln(x[i]);

xtb:=xtb+x[i];

end;

xtb:=xtb/n;

writeln('-------------------------------------------------------');

writeln('=> Thu nhap trung binh cua cac ho: ');

writeln(xtb:16:2);

writeln('-------------------------------------------------------');


>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan