Bài 3, bài 4 Tiết 49 trang 57 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

Bài 3. Tính. Bài 4 Số quyển truyện cấp cho huyện đó?

Bài 3. Tính:

a) 321475 + 423507 x 2

   843275 - 123568 x 5

b) 1306 x 8 + 24573

   609 x 9 - 4845

Bài 4. Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014 = 1168489

   843275 - 123568 x 5 = 843275 -  617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35021

   609 x 9 - 4845 = 5481 - 4845  = 636

Bài 4

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện) 

                                 Đáp số: 15620 (quyển truyện) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan