Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 39 trang 48 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(98 + 3 + 97 +2\)

   \(56 + 399 + 1 + 4\) 

b) \(364 + 136 + 219 + 181\)

   \(178 + 277 + 123 + 422\)

Bài 4 Hai thùng chứa được tất cả là \(600l\) nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to \(120l\) nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài 5 Tìm \(x\):

a) \(x \times 2 = 10\);                            b) \(x : 6 = 5\)

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) \(98 + 3 + 97 +2 = (98 +2) + ( 97 + 3) = 100 + 100 = 200\)

   \(56 + 399 + 1 + 4 = (56 + 4) +( 399 + 1) = 60 + 400 = 460\)

b) \(364 + 136 + 219 + 181 = (364 + 136) + (219 + 181) = 500 + 400 = 900\)

   \(178 + 277 + 123 + 422 = (178 + 422) + (277 + 123) = 600 + 400 = 1000\)

Bài 4

Hai lần số lít nước chứa trong thùng bé là:

\(600 - 120 = 480 (l)\)

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

\(480 : 2 = 240(l)\)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

\(240 + 120 = 360 (l)\)

                           Đáp số: \(240 l\) và \(360 l\)

Bài 5

a) \(x \times 2 = 10\)                            b) \(x : 6 = 5\)

   \(x = 10 : 2\)                                   \( x = 5 \times 6\)

   \( x = 5\)                                           \(x = 30\)

loigiaihay.com


     

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan