Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.18 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao Bài 1.18 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.18 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Phát biểu và chứng minh các định lí sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.19 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao Bài 1.19 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.19 trang 10 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho các mệnh đề chứa biến P(n) : “n là số chẵn” và Q(n) : “7n + 4 là số chẵn”.

Xem chi tiết
Bài 1.20 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao Bài 1.20 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.20 trang 10 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho các mệnh đề chứa biến. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ”, phát biểu và chứng minh các định lí dưới đây:...

Xem chi tiết
Bài 1.21 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao Bài 1.21 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.21 trang 10 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho các số thực a_1,a_2,...,a_n}. Gọi a là trung bình cộng của chúng...

Xem chi tiết
Bài 1.22 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao Bài 1.22 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.22 trang 10 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lí sau :...

Xem chi tiết
Bài 1.23 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao Bài 1.23 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.23 trang 10 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu các định lí sau :...

Xem chi tiết
Bài 1.24 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao Bài 1.24 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.24 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hãy phát biểu và chứng minh định lí đảo của định lí sau (nếu có) rồi sử dụng thuật ngữ điều kiện “cần và đủ” để phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo ...

Xem chi tiết


Gửi bài