Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.


Là một sự kiện lịch sử lớn lao, biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt.

- Là một sự kiện lịch sử lớn lao, biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức chống lại chế độ phong kiến.

- Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu