Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào ?


Người tối cổ khác Người tinh khôn.

Người tối cổ khác Người tinh khôn :

Người tối cổ

Người tinh khôn

-    Hầu như có thể đi, đứno bằng hai chân.

-    Đầu nhỏ, trán thấp và bợt ra sau, hàm nhô vệ phía trước...

-    Trên cơ thể còn bao phủ bởi một lớp lông mỏne.

-    Công cụ : Hòn đá được ghè đẽo thô sơ.

-    Dáng đứng thẳng (như người ngày nay).

-    Thể tích hộp sọ lớn hơn, trán cao, hàm lùi vào...

-    Lớp lông mỏng không còn.

-    Đã biết chế tạo công cụ sắc bén hơn, biết đến thuật luyện kim.