Writing unit 8 trang87 sgk tiếng anh 10


Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thơ cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

D.WRITING (Viết)
Giving directions (Cho lời chỉ đường)

Task 1: Jim has decided to come to Ann’s place for his holiday. Ann writes him a letter giving directions to her house. (Jim quyết định đến nhà của Ann cho kỳ nghỉ của anh. Ann viết cho anh một lá thơ với lời chi đường đến nhà của cô)

Work in pairs. Read the letter and look at the map. Find Ann’shouse on the map. (Làm việc từng đôi. Đọc lá thơ và nhìn vào bản đồ. Tim nhà của Ann trên bản đồ.)

    Jim thân mến,
Tôi râì vui biết bạn quyết định đến đây cho kỳ nghỉ. Tôi đang viết để nói cho bạn làm thế nào để đến nhà tôi từ nhà ga Rosion.
Giờ đây. khi bạn ra khỏi nhà ga. rẽ phải. Tiếp tục đi bộ khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ trước mặt. Qua cầu, đi bộ qua trung tâm y tế, sau đó rẽ phải thứ nhất bên trái. Tiếp tục đi tới cuối đường, rẽ phải. Đi bộ qua cửa hàng nhỏ. Nhà của tôi là nhà thứ hai kế bên cửa hàng, đối diện tiệm sách. Đó là căn nhà với cổng màu xanh lá cây. Bạn không thể không thấy nó.
Tôi đính kèm bản đồ để bạn có thể theo lời chỉ dẫn của tôi dễ dàng.
Mong gặp bạn.
                                                                                       Thân.
Answer: Ann’s house is at I, between the shop and H. on Parker Avenue

Task 2: Read the letter again. Underline the words and phrases you can use to give directions. Then write them down in your notebook. (Đọc lại lá thơ. Gạch dưới những từ hay cụm từ bạn có thể dùng để cho lời chỉ đường. Sau đó chép chúng vào tập của em.)
-turn right /left                               - keep walking for
-go over                                        - walk past a small shop
-take the first turning on ihe left      - keep on until
-you can’t miss it                           -opposite        - when vou come out of...
Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thơ cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)
 Dear Jim,
             I’m very glad to hear you have intention of coming here for your holiday and stay at my house. I’m writing to you to tell you the way to my house from Roslon Railway Station.
Now, when you come out of the station, turn right. Then go over the bridge and keep on this street. and take the second turning on your left. You’re on Bright Street. My house is just past the shoe shop on your left, opposite the souvenir shop. You can’t miss it.
I’ve enclosed a map so that you can follow my directions easily.
I’m looking forward to hearing from you soon.
                                                                     Yours sincerely,
                                                                              Nam

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu