Writing - Unit 6 trang 72 SGK Tiếng Anh 11


Read the letter and find out the information required for English Speaking Competition. (Đọc lá thư và tìm hiểu thông tin cần thiết cho cuộc thi nói tiếng Anh)

D. WRITING

Task 1. Read the letter and find out the information required for English Speaking Competition.

(Đọc lá thư và tìm hiểu thông tin cần thiết cho cuộc thi nói tiếng Anh)

    

Trả lời:

-    The number of participants.

-    Entry procedure.

-    Venue.

-    Date and time.

-    Phone number and e-mail the center.

Task 2. Imagine you are Kate Johnson, secretary of the English Speaking Competition. Write a letter to respond to Thu Trang, using the details below.

(Hãy tưởng tượng bạn là Kate Johnson, thư kí cùa cuộc thi nói tiếng Anh. Viết một bức thư để trả lời Thu Trang, bằng cách sử dụng các chi tiết dưới đây.)

•  number of participants: 25

•  venue: 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District. Hanoi

•  date: 25th November

•  arrival time: 7:00 p.m.; starting time: 8:00 p.m.

•  phone number: (04) 9838188

•  e-mail: Enalishclub06@yahoo.com

Trả lời:

Dear Thu Trang,

Thank you for your letter and welcome to our English Speaking competition. Here are some details about the competition.

The number of participants is limited - just 25. The competition is held on 25th  November, 2009 at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. It starts at 8.00 a.m. Contestants should be present at about 7.00 a.m for registration.

For more information please contact me on the phone number (04) 6381625 and e-mail: englishclub06@yahoo.com.

Best wishes,

Kate Johnson

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu