WRITE trang 18 unit 2 SGK tiếng anh lớp 9


This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have:


 

Secondary school students should wear uniforms

Outline A

Wearing uniforms:

  • encourages students to be proud of theừ school because the uniforms bear their school’s name.
  • helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.
  • is practical. No need to think of what to wear every day.

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school.

Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of theừ school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school’s name.

Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether •-hey are rich or poor.

Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to wear

every day.

Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

a)   Now write a paragraph of 100-150 words. But this time vou support the

argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B mav help you.

Secondary school students should wear casual clothes

Outline B

Wearing casual clothes:

  • makes students feel comfortable.
  • gives students freedom of choice (sizes, colors, and fashions, etc.).
  • makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes.
  • makes school more colorful and lively.

Đáp án:

 

 Dàn bài A:

Mậc đồng phục:

-       khích lệ học sinh tự hào về trường của chúng vì đồng phục mang

tên trường.

-       giúp học sinh cám thây bình đẳng về nhiều phương diện, đù chủng giàu hay nghèo.

-       có tính thực tiền. Không cần suy nghĩ về những gì phải mậc mỗi ngày.

Tỏi nghĩ đối với học sinh Irung học, mặc đồng phục khi chúng ớ trường là cần thiết.

Trước hết, dổng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh cùa trường chúng đang học vì chúng mặc đồng phục với nhãn hiện mung tên trường cua mình.

Thứ hai, mặc đồng phục  giúp học sinh cảm thấy bình đẳng về nhiều phương điện, dù chúng giàu hay nghòo.

Sau hết, mặc đổng phục có tính thực tế. Bạn không phải nghĩ về những gì phái mftc mỗi ngày.

Do đó, học sinh ờ các trường Trung học nên mặc đổng phục.

  1. Now write a paragraph of 100 150 words. Hut this time you support the argument that high school fitlifltmls should wear casual clothes. Outline IỈ may help you. (Bây giờ viết một đoạn văn gồm 100 đến 150 từ. Nhưng lổn này em xác minh li luận lù học sinh trung học nên mặc thựờng phục. Dàn bài B có thể giúp em.)

Học sinh Irung học phổ thônfí nên mặc thường phục

Dàn bài B

Măc thường phục:

*     làm cho học sinh cảm thấy thoải mái. Chúng không thấy bị bó buộc mặc đồng phục chúng không thích.

*     cho học sinh tự do chọn lựa. Học sinh cỏ quvền chọn cờ, màu, và thời trang quần áo chúng Ưa thích.


*      làm cho học sinh cảm thấy tự tin khi chúng mậc quần áo ưa thích cùa chúng.

*      làm cho trường đầy màu sắc và sống động hơn.

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. Thev don’t feel constrainted to wear uniforms that they do not like. Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear anv clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition. Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what’s more it makes the school more colorful and lively.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students 6hould wear casual clothes.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu