Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?


Nhân dân ta không cam chịu mất nước, căm phẫn chính sách đó hộ thống trị tàn bạo

Việc khắp nơi đều kéo về Mê Linh nói lên rằng : Nhân dân ta không cam chịu mất nước, căm phẫn chính sách đó hộ thống trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc...sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu