• Bài 1, 2, 3 trang 19 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 19 sgk sinh học 7

    Bài 1. Có thế gặp trùng roi ở đâu? Bài 2. Trung roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào? Bài 3. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình?