Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?


Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Trả lời:

Cây số 4 phát triển bình thường vì có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng