Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.


Các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Có thể chia nhỏ thành các giai đoạn 1918 - 1923, 1924 - 1929, 1929 - 1933, 1933 - 1939 rồi lần lượt tóm tắt những nét chính vể tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và chính sách đối ngoại. Lưu ý :

-    Những năm 1918 - 1923 là thời kì khó khăn của nước Đức.

-    Những năm 1924 - 1929 là thời kì ổn định và phát triển.

-    Những năm 1929 - 1933 là thời kì khùng hoảng kinh tế.

-    Những năm 1933 - 1939 là thời kì Hít-le lên nắm chính quyển và thiết lạp chế độ phát xít.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu