• Câu 1, câu 2 trang 101 sinh lớp 8

    Câu 1, câu 2 trang 101 sinh lớp 8

    Câu 1. Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. Câu 2*. Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ờ hai cấp độ này.

  • Câu hỏi 2 trang 101 SGK Sinh học 8

    Câu hỏi  2 trang 101 SGK Sinh học 8

    Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?