Tính chất hóa học của oxi - lưu huỳnh


Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh.

Tính chất hóa học :

1. Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh.

- Oxi oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt, Ag), nhiều phi kim và nhiều hợp chất hóa học.

Thí dụ :   3Fe + 2O2 \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) Fe3O4

              4P + 5O2  \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\)   2P2O5

              C2H5OH + 3O2 \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) 2CO2 + 3H2O

-Lưu huỳnh oxi hóa nhiều kim loại và hiđro ở nhiệt độ cao.

     2Al + 3S \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) Al2S3 ;

     H2 + S \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) H2S

    S + O2 \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) SO2.

2. Khác với oxi, lưu huỳnh còn thể hiện tính khử khi tác dụng với những chất có độ âm điện lớn hơn như O, F.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu