Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích: Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn )

Bình chọn:
4 trên 55 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn