Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4, bài 5, bài 6 Tiết 95 trang 97 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 ,2, 3, 4 viết số bài 5 bài 6 viết tiếp vào trục số

Kiến thức cần nhớ

10 000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn

+ Giải bài tập

Bài 1, viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000

Giải

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000

Bài 2. Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900.

Giải

9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900

Bài 3. Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990

Giải

9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990

Bài 4. Viết các số từ 9995 đến 10 000

Giải

9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10 000

Bài 5. Viết số liền trước , số liền sau của mỗi số:

2665, 2002, 1999, 9999, 6890

Giải

Số liền trước của 2665 là 2664, số liền sau của 2665 là 2666

Số liền trước của 2002 là 2001, số liền sau của 2002 là 2003

Số liền trước của 1999 là 1998, số liền sau của 1999 là 2000

Số liền trước của 9999 là 9998, số liền sau của 9999 là 10 000

Số liền trước của 6890 là 6889, số liền sau của 6890 là 6891

Bài 6.Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch: