Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 94 trang 96 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ, bài 1 bài 2 viết các số theo mẫu bài 4 viết số coa 4 chữ số giống nhau

Kiến thức cần nhớ

Có thể viết một số có bốn chữ số thành tổng của nghìn, trăm chục và đợn vị

Ví dụ: 3574 = 3000 + 500 + 70 + 4

+ Giải bài tập

Bài 1. Viết các số (theo mẫu)

a) 9731, 1952, 6845, 5757, 9999

b) 6006, 2002, 4700, 8010, 7508

Mẫu: 9731 = 9000 + 700 + 30 + 1

a) 1952 = 1000 + 900 + 50 + 2

6845= 6000 + 800 + 40 + 5

5757 = 5000 + 700 + 50 + 7

9999 = 9000 + 900 + 90 + 9

b) 6006 = 6000 + 6

 2002 = 2000 + 2

4700 = 4000 + 700

 8010 = 8000 + 10

7508 = 7000 + 500 + 8

Bài 2. Viết các tổng theo mẫu:

a) 4000 + 5000 + 60 + 7

3000 + 600 + 10 + 2

7000 + 900 + 90 + 9

8000 + 100 + 50 + 9

5000 + 500 + 50 + 5

Mẫu : 4000 + 500 + 60 + 7 = 4567

b) 9000 + 10 + 5

4000 + 400 + 4

6000 + 10 + 2

2000 + 20

5000 + 9

Mẫu : 9000 + 10 + 5 = 9015

Giải:

a) 3000 + 600 + 10 + 2 = 2612

7000 + 900 + 90 + 9 = 7999

8000 + 100 + 50 + 9 = 8159

5000 + 500 + 50 + 5 = 5555

b) 4000 + 400 + 4 = 4404

6000 + 10 + 2 = 6012

2000 + 20 = 2020

5000 + 9 = 5009

Bài 3. Viết số, biết số đó gồm:

a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị.

b) Tám nghìn, năm trăm, năm chục

c) Tám nghìn, năm trămm

Giải

8555

8550

8500

Bài 4. Viết các số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau

Giải

Các số là: 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999.