Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 93 trang 95 sgk Toán 3


Bài 1 đọc số bài 2 bài 3 viết tiếp số thích hợp vào ô trống

Bài 1. Đọc các số: 7800, 3690, 6504, 4081, 5005 ( theo mẫu)

Mẫu: 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm

Giải

+ 3690 đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi.

+ 6504 đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư

+ 4081 đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

+ 5005 đọc là năm nghìn không trăm linh năm.

Bài 2. Số

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3000, 4000. 5000, …,…,…

b) 9000, 9100, 9200,…,…,…

c)  4420, 4430, 4440,…,…,…

Giải

a) 3000, 4000. 5000, 6000, 7000, 8000

b) 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500

c) 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan