Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 86 trang 87 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1,bài 2 tính chu vi hình chữ nhật bài 3 khoanh tròn vào đáp án đúng

Kiến thức cần nhớ

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

Bài tập

1.Tính chu vi hình chữ nhật có

Chiều dài 10cm, chiều rộng 5 cm

Chiều dài 27cm, chiều rộng 12m

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là

(10 + 5) x 2 = 30 (cm)

(27 + 13) x 2 = 80 (cm).

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Giải

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(3520 ) x 2 = 110 (m)

3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ

Giải

Khoanh vào C : Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ

Vì :

Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng :

(63 + 31) x 2 = 188 (m)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng :

(54 + 40 ) x 2 = 188 (m).