Lý thuyết, bài 1 Tiết 85 trang 85 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 xem hình nào là hình vuông

+ Kiến thức cần nhớ

Hình vuông là hình c ó 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

+ Bài tập

1. Các hình sau hình nào là hình vuông ?

 

Giải

+ Hình EGHI là hình vuông

+ Hình ABCD và hình MNPQ không phải là hình vuông.