Bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 85 trang 86 sgk Toán 3


Bài 1 đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông bài 3, 4 vẽ hình theo mẫu

2. Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

Giải

+ Độ dài cạnh của hình vuông ABCD là 3cm

+ Độ dài cạnh của hình vuông MNPQ là 4cm.

3. Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình vuông?

4. Vẽ theo mẫu sau:

Giải

Học sinh tự làm