Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 84 trang 84 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tìm hình chữ nhật bài 2 đo kích thước của hình

Kiến thức cần nhớ

Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.

+ Bài tập

1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Giải

+ Hình MNPQ và hình ERTU là hình chữ nhật

+ Hình ABCD và hình EGHI không phải là hình chữ nhật

2. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:

Giải

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

 + Hình chữ nhât ABCD có : AB = CD = 4cm

                                         AD = BC = 3cm

+ Hình chữ nhật MNPQ có: MN = PQ = 5cm

                                        MQ = NP = 2cm.