Bài 3, bài 4 Tiết 84 trang 85 sgk Toán 3


Bài 3 tìm chiều dài, chiều rộng bài 4 kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật

3. Tìm chiều dài, chiều rộng  của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên (DC = 4 cm, BN = 1 cm; NC = 2 cm).

Giải:

+ Hình chữ nhật ABMN có chiều  dài AB = MN = 4cm và có chiều rộng AM = BN = 1cm

+ Hình chữ nhật MNCD có chiều dài MN = DC = 4cm và chiều rộng MD = NC = 2cm.

+ Hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = DC = 4cm và có chiều rộng AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm.

4. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật 

 

Giải

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng  như hình dưới đây: