Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 80 trang 81 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 bài 3 tính giá trị của biểu thức bài 4 điền số thích hợp vào hình tròn

1.Tính giá trị của biểu thức:

125 – 85 + 80

21 x 2 x 4

68 + 32 – 10

147 : 7 x 6

Giải:

125 – 85 + 80 = 40 + 80 = 120

21 x 2 x 4 = 42 x 4 = 168

68 + 32 – 10 = 100 – 10 = 90

147 : 7 x 6 = 21 x 6 = 126

2.Tính giá trị của biểu thức:

375 – 10 x 3

64 : 8 + 30

306 + 93 : 3

5 x 11 – 20

Giải:

375 – 10 x 3 = 375 – 30 = 345

64 : 8 + 30 = 8 + 30 = 38

306 + 93 : 3 = 306 + 31 = 337

5 x 11 – 20 = 55 – 20 = 35

3. tính giá trị của biểu thức:

81 : 9 + 10

20 x 9 : 2

11 x 8 - 60

12 + 7 x 9

Giải:

81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19

20 x 9 : 2= 180 : 2 = 90

11 x 8 – 60 = 88 – 60 = 28

12 + 7 x 9 = 12 + 63 = 75

4.