Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 79 trang 80 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính giá trị của biểu thức bài 2 ghi đúng hay sai vào ô trống bài 3, 4 giải toán

Kiến thức cần nhớ

Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia  thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, cộng trừ sau.

Bài tập

1.Tính giá trị của biểu thức:

253 + 10 x 4

41 x 5 -  100

93 – 48 : 8

500 + 6 x 7

30 x 8 + 50

69 + 20 x 4

Giải:

253 + 10 x 4 = 253 + 40 = 293

41 x 5 -  100 = 205 – 100 = 105

93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87

500 + 6 x 7 = 500 + 42 = 542

30 x 8 + 50 = 240 + 50 = 290

69 + 20 x 4 = 69 + 80 = 149

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 37 - 5 x 5 = 12                   b) 13 x 3 - 2 = 13

180 : 6 + 30 = 60                       180 + 30 : 6 = 35

30 + 60 x 2 = 150                      30 + 60 x 2 = 180

282 - 100 : 2 = 91                      282 - 100 : 2 = 232

Giải

a) Đ, Đ , Đ , S.

b) S, S, S, Đ.

3. Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Giải:

Số táo của mẹ và chị hái tất cả là:

60 + 35 = 95 (quả)

Số táo có ở mỗi hộp là:

95 : 5 = 19 (quả).

4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

 

Giải