Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 78 trang 79 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 tính giá trị của biểu thức bài 3 mỗi gói mì cân nặng 80g

Kiến thức cần nhớ

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Bài tập

1.Tính giá trị của biểu thức:

205 + 60 + 3

268 – 68 + 17

462 – 40 + 7

387 – 7 – 80

Giải:

205 + 60 + 3 =  265 + 3 = 268

268 – 68 + 17 = 200 + 17 = 217

462 – 40 + 7 = 422 + 7 = 429

387 – 7 – 80 = 380  - 80 = 300.

2.Tính giá trị của biểu thức:

15 x 3 x 2

48 : 2 : 6

8 x 5 : 2

81 : 9 x 7

Giải:

15 x 3 x 2 = 45 x 2 = 90

48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4

8 x 5 : 2 = 40 : 2 = 20

81 : 9 x 7 = 9 x 7 = 63.

3. Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi hộp sữa cân nặng 455g. Hỏi 2 gói mì và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Giải:

2 gói mì cân nặng:

80 x 2 = 160 (g)

Cả 2 gói mì và 1 hộp sữa cân nặng :

160 + 455 = 615 (g).