Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 76 trang 77 sgk Toán 3


Bài 1, bài 2 tính bài 3 một cửa hàng có 36 máy bơm bài 4 số bài 5 đồng hồ nào tạo góc vuông, góc không vuông

1.Số

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

 

4

 

tích

 

972

 

600

 Giải:

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

324

4

150

tích

972

972

600

600

 2. Đặt tính rồi tính

a) 684 : 6;        845 : 7;            c) 630 : 9;       d) 842 : 4

3. Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán \(\frac{1}{9}\) số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Giải:

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

36 : 9 = 4 (máy bơm)

Số máy bơm còn lại là:

36 – 4 = 32 (máy bơm)

4.Số

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Gấp 4 lần

 

 

 

 

 

Bớt 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Giảm 4 lần

 

 

 

 

 

 Giải:

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

12

16

24

60

8

Gấp 4 lần

32

48

80

224

16

Bớt 4 đơn vị

4

8

16

52

0

Giảm 4 lần

2

3

5

14

1

5.Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông ? Góc không vuông?

Giải:

Đồng hồ A có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ B có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ C có hai kim tạo thành góc không vuông.