Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 75 trang 76 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 quãng đường AB dài 172m bài 4 theo kế hoạch phải dệt 450 chiếc áo len bài 5 tính độ dài đường gấp khúc ABCDEF

1. Đặt tính rồi tính:

a) 213 x 3 ;         b) 374 x 2;               c) 208 x 4

2.

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

+ 9 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1

+ Hạ 4, được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3. 3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2

+ Hạ 8, được 28, 28 chia 4 được 7, viết 7. 7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0

3. Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB ( xem hình vẽ). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

Giải:

C1

Quãng đường BC dài:

172 x 4 = 688 (m)

Quãng đường AC dài:

172 + 688 = 860 (m)

C2

Coi quãng đường AB là 1 phần thì quãng đường BC gồm 4 phần như thế:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Quãng đường AC dài:

172 x 5 = 860 (m).

4. Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta đã làm được 1 : 5 kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

Giải:

Số chiếc áo len đã dệt là:

450 : 5 = 90 (chiếc áo)

Số chiếc áo len còn lại phải dệt là:

450 – 90 = 360 (chiếc áo)

5.Tính độ dài mỗi đường gấp khúc ABCDE, KMNPQ;

Giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

3 + 4 + 3 + 4 = 14 (cm)

Độ dài đường gấp khúc KMNPQ là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

Hoặc 3 x 4 = 12 (cm)