Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 74 trang 75 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 dùng bảng chia để tìm số thích hợp điền vào ô trống

Kiến thức cần nhớ:

1.Dùng bảng chia để tìm số thích  hợp ở ô trống (theo mẫu).

2. Số

Số bị chia

16

45

24

 

72

 

81

56

54

Số chia

4

5

 

7

9

9

 

7

 

thương

 

 

6

3

 

8

9

 

9

 Giải:

Số bị chia

16

45

24

21

72

72

81

56

54

Số chia

4

5

4

7

9

9

9

7

6

thương

4

9

6

3

8

8

9

8

9