Bài 3, bài 4 Tiết 74 trang 76 sgk Toán 3


Bài 3 Minh có một quyển truyện dày 132 trang bài 4 có 8 hình tam giác hãy xếp thành hình chữ nhật

3. Minh có một quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc được \(\frac{1}{4}\) quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Giải:

Số trang sách Minh đã đọc là:

132 : 4 = 33 (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

132 – 33 = 99 (trang)

4. Có 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Hãy xếp thành hình chữ nhật

Giải

Có thể xếp hình như sau: