Bài 3, bài 4 Tiết 74 trang 76 sgk Toán 3


Bài 3 Minh có một quyển truyện dày 132 trang bài 4 có 8 hình tam giác hãy xếp thành hình chữ nhật

3. Minh có một quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc được  quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Giải:

Số trang sách Minh đã đọc là:

132 : 4 = 33 (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

132 – 33 = 99 (trang)

4. Có 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Hãy xếp thành hình chữ nhật

Giải

Có thể xếp hình như sau: