Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 70 trang 71 sgk Toán 3


Bài 1, 2 tính bài 3 vẽ một tứ giác có hai góc vuông bài 4 cho tam giác xếp thành hình vuông

Bài 1. Tính 

Bài 2 .Một lớp học có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 cho ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ?

Giải:

Ta có: 33 : 2 = 16 (dư 1)

Số bàn có 2 học sinh ngồi là 16 bàn, còn dư 1 học sinh nên cần thêm 1 bàn nữa

Vậy số bàn cần c ó ít nhất là:

16 + 1 = 17 ( bàn)

3.Vẽ 1 tứ giác có 2 góc vuông

Giải:

4. Cho 8 hình tam giác, hãy xếp thành hình vuông.