Tiết 7: Ôn tập học kì I


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Giải ô chữ (tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ t) a) Sau đây là ô chữ đã được giải :

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Giải ô chữ (tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ t)
a) Sau đây là ô chữ đã được giải :

b ) Từ mới xuất hiện trong ô chữ: Trung thu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay