Bài 1, bài 2 Tiết 7 trang 8 sgk Toán 3


Bài 1 tính, bài đặt tính rồi tính:

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính:

a)  542 - 318                              b)  727 - 272

     660 - 251                                       404 - 184

Bài giải: