Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 69 trang 70 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 2 một giờ có 60 phút bài 3 có 31 m vải hỏi may mỗi bộ quần áo

Kiến thức cần nhớ

Thực hiện phép chia theo các bước:

+ Đặt tính

+ tính : Chia từ trái sang phải.

Bài tập

1.Tính

2. Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi \(\frac{1}{5}\) giờ có bao nhiêu phút?

Giải:

Số phút có trong \(\frac{1}{5}\) giờ là:

60 : 5 = 12 (phút)

3. Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn dư thừa mất mét vải?

Giải:

Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1)

Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1 m vải.