Bài 2, bài 3 trang 78 Tiết 69 sgk Toán 4


Bài 2 Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính. Bài 3.Tính tiền mỗi quyển vở?

Bài 2 Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính:

a) 80 : 40.

b) 150 : 50.

c) 80 : 16

Bài 3. Có 2 bạn học sin, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở?

Hướng dẫn giải:

Bài 2

a) 80 : 40 = 80 : (10 x 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

b) 150 : 50 = 150 ( 10 x 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

Bài 3 

Số vở của hai bạn mua là:

     3 x 2 = 6 (quyển)

Giá tiền mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

                               Đáp  số: 1200 đồng

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan