Lý thuyết, bài 1 Tiết 67 trang 77 sgk Toán 4


Lý thuyết : Chia một số có một chữ số. Bài 1: Đặt tính rồi tính

Lý thuyết : Chia một số có một chữ số

a)      128472 : 6 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

12 chia 6 được 2, viết 2;

2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0,

Hạ 8’ 8 chia 6 được 1, viết 1;

1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2

Hạ 4, được 24; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0

Hạ 7, 7 chia 6 được 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1, viết 1

Hạ 2, được 12, 12 chia 6 bằng 2, viết 2;

2 nhân 6 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0

b)      Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

23 chia 5 được 4, viết 4;

4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3

Hạ 0, được 30, 30 chia 5 được 6, viết 6;

6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0.

Hạ 8, 8 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3

Hạ 5, được 35, 35 chia 5 bằng 7, viết 7

7 nhân 5 bằng 35, 35 trừ 35 bằng 0, viết 0

Hạ 9, 9 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4, viết 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính


a) 278157 : 3                                       b) 158735 : 3

304968 : 4                                                475908 : 5

408090 : 5                                                301849 : 7

Hướng dẫn giải:

a)                             

278157 : 3  = 92719                304968 : 4 = 76242                     408090 : 5  = 81618

b)                          

158735 : 3 = 52911 (dư 2)       475908 : 5 = 95181 (dư 3)      301849 : 7 = 43121 (dư 2)