Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 67 trang 68 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ, bài 1, bài 2 tính nhẩm, bài 3 có bao nhiêu kilogam gạo trong túi?

+ Kiến thức cần nhớ

 9: 1 = 9

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

90 : 9 = 10

 + Bài tập

1. Tính nhẩm

18 : 9 =               27 : 9 =                   54 : 9 =              63 : 9

45 : 9 =              72 : 9 =                    36 : 9 =             63 : 9 =

9 : 9 =                90 : 9 =                    81 : 9 =             72 : 8 =

Giải:

18 : 9 =    2           27 : 9 =  3                54 : 9 =  6            63 : 9 = 7

45 : 9 =     5        72 : 9 = 8                   36 : 9 =  4           63 : 7 = 9

9 : 9 =      1         90 : 9 =  10                81 : 9 =  9           72 : 8 = 9

2. Tính nhẩm:

9 x 5 = 9 x 6 = 9 x 7 = 9 x 8 =

45 : 9 = 54 : 9 = 63 : 9 = 72 : 9 =

45 : 5 = 54 : 6 = 63 : 7 = 72 : 8 =

3. Có 35 kg  gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kikogam gạo?

Giải:

Số kilogam gạo trong mỗi túi là:

45 : 9 = 5 (kg)

4. Có 45 kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Giải:

Số túi gạo có tất cả:

45 : 9 = 5 (túi).