Tiết 5: ôn tập cuối học kì I


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.
                                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10-12-20...
ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH
Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P.4 Quận 5 Em là Nguyễn Bích Thủy, học sinh lớp 3B
Em đã làm mất thẻ thư viện nên em làm đơn này xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ năm học 20... — 20... cho em để có thể tiếp tục mượn sách đọc.
                                                                        Em xin trân trọng cảm ơn.
                                                                                  Người làm đơn

                                                                               Nguyễn Bích Thủy