Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 152 trang 163 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 2. Một cửa hàng có 36550kg bài 3. Tính giá trị của biểu thức: bài 4. Xếp hình theo mẫu

Kiến thức cần nhớ

Thực hiện phép chia theo các  bước sau:

Đặt tính: Đặt số bị chia bên trái, số chia bên phải, chúng được phân cách nhau bởi đường kẻ dọc , kẻ ngang dưới số chia

Tính: Chia từ trái sang phải

Giải bài tập

Bài 1. Đặt tính rồi tính

 

Bài 2. Một cửa hàng có 36550kg xi măng đã bán  số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam xi măng?

Giải

Số xi măng đã bán là:

36550 : 5 = 7310 (kg)

Số xi măng còn lại là:

36550 – 7310 = 29240 (kg)

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:

69218 – 26736 : 3

30507 + 27876 : 3

(35281 + 51645) : 2

(45405 – 8221) :4

Giải

69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 = 60306

30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799

(35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463

(45405 – 8221) :4 = 37184 : 4 = 9296

Bài 4. Xếp hình theo mẫu