Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 146 trang 156 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 Một quãng đường dài 25850m

Kiến thức cần nhớ

Trừ các số trong phạm  vi 100 000 theo các bước :

Đặt tính : Đặt số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột nhau, viết dấu trừ, kẻ ngang

Tính : Trừ từ phải sang trái

Giải bài tập

Bài 1 . Tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 63780 - 18546     b) 91462 - 53406     c) 49283 - 5765

Giải

Bài 3. Một quãng đường dài 25850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhựa. Hỏi còn bao nhiêu kilomet đường chưa trải nhựa

Giải

Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa :

25850 – 9850 = 16000 (m)

16000m = 16km