Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 141 trang 149 sgk Toán 4


Bài 1,2 Viết tỉ số của a và b Bài 3, 4 ,5 tìm chiều dài,chiều rộng, chu vi của hình chữ nhật

Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 3         b) a = 5m              c) a = 12kg             d) a = 61

    b = 4              7 = 7m                  b = 3kg                   b = 81

Giải

a) Tỉ số của a và b là: 

b) Tỉ số của a và b là: 

c) Tỉ số của a và b là : 

d) Tỉ số của a và b là: 

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng hai số

72

120

45

Tỉ số của hai số

 

 

 

Số bé

Số lớn

 Giải

Tổng hai số

72

120

45

Tỉ số của hai số

 

 

 

Số bé

 12

15 

 18

Số lớn

 60

105 

27 

 Bài 3: Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biế rằng nếu gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai?

Giải


Ta có số thứ nhất bằng  số thứ hai:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là 1080 : 8 = 135

Số thứ hai là: 135 x 7 = 945

Bài 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Giải

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

125 : 5 x 2 = 50 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

125 - 50 = 75 (m)

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều rộng của hình đó.

Giải

Nửa chu vi hình chữ nhật :

64 : 2 = 32 (m)

Hai lần chiều dài hình chữ nhật "

32 + 8 = 40 (m)

Chiều dài hình chữ nhật :

40 : 2 = 20 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật :

20 - 8 = 12 (m)

Bài viết liên quan