Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 130 trang 141 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 viết theo mẫu bài 3 đọc số bài 4 số?

Kiến thức cần nhớ

Các số có năm chữ số gồm: chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm, chữ số hàng nghìn và chữ số hàng chục nghìn

Bài 1. Viết (theo mẫu)

Mẫu :

Hàng

Chục nghìn

nghìn

trăm

Chục

Dơn vị

10 000

10 000

10 000

1000

1000

1000

100

100

10

1

1

1

1

3

3

2

1

4

 

Viết số : 33214

Đọc số : Ba mươi ba nghìn hai trăm mười bốn

b) 

Hàng

Chục nghìn

nghìn

trăm

Chục

Dơn vị

10 000

10 000

 

1000

1000

1000

1000

100

100

100

10

1

1

 

 

2

4

3

1

2

 Viết số : 24312

Đọc số : Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười hai

Bài 2. Viết theo mẫu

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

6

8

3

5

2

68352

Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi ba

3

5

1

8

7

 

 

9

4

3

6

1

 

 

5

7

1

3

6

 

 

1

5

4

1

1

 

 

 Giải

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

6

8

3

5

2

68352

Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi ba

3

5

1

8

7

35187

Ba mươi lăm nghìn một trăm tám mươi bảy

9

4

3

6

1

94361

Chín mươi bốn nghìn ba trăm sáu mươi mốt

5

7

1

3

6

57136

Năm  mươi bảy nghìn một trăm ba mươi sáu

1

5

4

1

1

154411

Mười lăm nghìn bốn trăm mười bốn

Bài 3. Đọc các số : 23116, 12247, 3116, 82427

Giải

Số

23116 đọc là : Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu

1224đọc là : Mười hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy.

3116 đọc là : Ba nghìn một trăm mười sáu

 82427 : Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

Bài 4.