Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 120 trang 130 sgk Toán 4


Bài 1,2,3 tính, bài 4 rút gọn rồi tính bài 5 tính thời gian ngủ của bạn Nam

Bài 1: Tính:

a) ;    b)   c) 

Giải

a) ;   b) 

c) 

Bài 2: Tính:

a) ;    b) ;     c)    d) 

Giải

a) 

+ Quy đồng mẫu số: 

+ Trừ hai phân số:  = 

b) 

c) 

d) 

Bài 3: Tính (theo mẫu) 

Mẫu:   

a) ;              b) ;      c) 

Giải

a) 

b) 

c) 

Bài 4. Rút gọn rồi tính:

a) ;   b) ;   c) ;  d) 

Giải

a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 5. Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là  ngày, trong đó thời gian học của Nam là  ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Giải

Thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày là:

 (ngày)

Bài viết liên quan