Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 119 trang 130 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ Bài 1: Tính: Bài 2. Rút gọn rồi tính bài 3 tính diên tích trồng cây xanh

Kiến thức cần nhớ

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Giải bài tập

Bài 1: Tính: 

a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);   b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)           c) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

Giải

a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);       

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{4}{5}= \frac{4X3}{5X3}=\frac{12}{15}\); \(\frac{1}{3}= \frac{1X5}{3X5}=\frac{5}{15}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\) = \(\frac{12}{15}-\frac{5}{15}= \frac{12-5}{15}= \frac{7}{5}\)

b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{5}{6}= \frac{5X8}{6X8}=\frac{40}{48}\);  \(\frac{3}{8}= \frac{3X6}{8X6}=\frac{18}{48}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\) = \(\frac{40}{48}- \frac{18}{48}= \frac{40-18}{48}= \frac{22}{48}\)

c) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

+ Quy đồng mẫu số:\(\frac{5}{3}= \frac{5X5}{3X5}= \frac{25}{15}\);           \(\frac{3}{5}= \frac{3X3}{5X3}= \frac{9}{15}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\) = \(\frac{25}{15}- \frac{9}{15}= \frac{25-9}{15}= \frac{16}{15}\)

Bài 2. Rút gọn rồi tính

a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}\);  b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}\)    c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}\) ;  d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}\)

Giải

a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}= \frac{20:4}{16:4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}- \frac{3}{4}= \frac{5-3}{4}=\frac{2}{}4\)

b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}=\frac{30:15}{45:15}- \frac{2}{5}= \frac{2}{3}- \frac{2}{5}= \frac{10}{15}-\frac{6}{5}=\frac{4}{15}\)

c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}= \frac{10:2}{12:2}- \frac{3}{4}= \frac{5}{6}- \frac{3}{4}= \frac{20}{24}- \frac{18}{24}= \frac{2}{24}\)

d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}= \frac{12:3}{9:3}- \frac{1}{4}= \frac{4}{3}- \frac{1}{4}= \frac{16}{12}-\frac{3}{12}=\frac{13}{12}\)

Bài 3: Trong một công viên có \(\frac{6}{7}\) diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó \(\frac{2}{5}\) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Giải

Diện tích trồng cây xanh bằng:

\(\frac{6}{7}- \frac{2}{5}= \frac{30}{35}-\frac{14}{35}= \frac{16}{35}\) (diện tích công viên)