Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 115 trang 120 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 Đặt tính rồi tính Bài 3 Một cửa hàng có 2024 kg gạo bài 4 tính nhẩm

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 1608 : 4            b)  2035 : 5        c) 4218 : 6

  2105 : 3                    2413 b: 4          3052 : 5

Bài 2. Tìm x

a) X x 7 = 2017

b) 8 x X = 1640

c) X x 9 = 2769

Giải

a) X x 7 = 2017 

X = 2017 : 7

X = 301

b) 8 x X = 1640  

X = 1640 : 8

X = 205

c) X x 9 = 2769 

X = 2769 : 9

X = 307

Bài 3. Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán \(\frac{1}{4}\) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

Giải

Số gạo đã bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Bài 4. Tính nhẩm :

Cách làm : 6000 : 3= ?

Nhẩm : 6 nghìn : 3  = 2 nghìn

Vậy 6000 : 3 = 2000

6000 : 2

8000 : 4

9000 : 3

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

6000 : 2 = 3000

8000 : 4 = 2000

9000 : 3 = 3000