Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 115 trang 120 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 Đặt tính rồi tính Bài 3 Một cửa hàng có 2024 kg gạo bài 4 tính nhẩm

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 1608 : 4            b)  2035 : 5        c) 4218 : 6

  2105 : 3                    2413 b: 4          3052 : 5

Bài 2. Tìm x

a) X x 7 = 2017

b) 8 x X = 1640

c) X x 9 = 2769

Giải

a) X x 7 = 2017 

X = 2017 : 7

X = 301

b) 8 x X = 1640  

X = 1640 : 8

X = 205

c) X x 9 = 2769 

X = 2769 : 9

X = 307

Bài 3. Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán  số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

Giải

Số gạo đã bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Bài 4. Tính nhẩm :

Cách làm : 6000 : 3= ?

Nhẩm : 6 nghìn : 3  = 2 nghìn

Vậy 6000 : 3 = 2000

6000 : 2

8000 : 4

9000 : 3

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

6000 : 2 = 3000

8000 : 4 = 2000

9000 : 3 = 3000