Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 119 sgk Toán 3


Bài 1 đặt tính rồi tính bài 2 Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m bài 3 điền đúng hoặc sai

Bài 1:

Bài 2. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được 1: 3 quãng đường. hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Giải

Số mét đường đã sửa là:

1215 : 3  = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Bài 3.

Giải