Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 110 trang 122 sgk Toán 4


Bài 1, 2 So sánh phân số Bài 3. So sánh hai phân số có cùng tử sốBài 4: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài 1. So sánh hai phân số:

a)  và    b)  và    c)    và    d)  và 

Giải

a)   <    

b) Rút gọn phân số :  = 

 < , vậy  < 

c) Quy đồng  mẫu số hai phân số  và   

;           

Vì 72 > 63

nên  >   

d) Quy đồng mẫu số hai phân số  và 

 ; giữ nguyên 

Vì 12 < 12 nên  < 

Bài 2. So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

  và      

Giải

a) Cách 1: Quy đồng mẫu số hai phân số  và  

Vì 64 > 56

Nên   >  

Cách 2: Ta có :  > 1;  < 1

Nên   >  

Bài 3. So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: So sánh  và 

Ta có:  và 

Vì 28 > 20 nên   >

Nhận xét:

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

b) So sánh hai phân số:  và     ;  và 

Giải

Ta có:  >      ;   > 

Bài 4: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a)                           b) 

Giải

a) Ta có các phân số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

b) Quy đồng mẫu số ba phân số , chọn mẫu số chung là:12

Vì 3 < 8 <9

Nên các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: